Algemene voorwaarden

Artikel 1

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 250) als schadebeding..

Artikel 3

De prijs vermeld in het eerste deel van deze factuur. Verdere aanpassingen kunnen uitgevoerd worden aan een tarief van 70 euro per uur excl. BTW

Artikel 4

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Artikel 5

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Artikel 7

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 8

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 9

Bij goedkeuring van een offerte/raming vanaf €1000 dient een voorschot van 20% van de totaalsom betaald te worden, tenzij anders werd bedongen. De uitvoering start pas na het betalen van het voorschot.

Artikel 10

SVE Websolutions behoudt het recht om bij lang durende projecten (meer dan 2 maanden) tussentijds te factureren.